خبر روز

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
فیش حقوقی
حضور و غیاب کارکنان
کتابخانه
اتوماسیون اداری2
سیستم اطلاع رسانی و ثبت نام
آموزشکده سما